Artikelen uit de statuten

Met betrekking tot de visie en missie en de taken c.q. bevoegdheden bestuursleden.

Aantal benodigde artikelen uit statuten Stichting Desertrose International,        d.d. 5.9.2013

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Desertrose International.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 Doel

Artikel 2

1. De stichting is een internationale gebedsbediening dat zich ten doel stelt:

a. het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het stimuleren en doen van (profetische) voorbede en aanbidding in en voor de — Arabische landen, in en voor Israël en het Joodse volk, en indien nodig, in de — landen waar de moslims wonen of het Joodse volk woont.

b. Het (profetisch) onderwijs geven over de Arabische landen, Israël, alsmede over - voorbede.

c. Door informatievoorziening over voorbede, de Arabische wereld (de islam) en — Israël (het Jodendom).

d. De gemeente (de Bruid) in de Arabische landen en in Israël, alsmede in Nederland en de landen waar we gevraagd worden, mobiliseren tot het doen van voorbede in het algemeen en ten aanzien van onze doelgroep (zie 2a) in het

bijzonder. Dit door middel van onderwijs, coaching, participatie in gebedsbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten.

e. Het bezoeken van de Arabische landen en Israël, om het doel, het Joodse volk — en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader, te bereiken. — Eveneens kunnen, indien wenselijk, werkers voor korte of lange termijn uitgezonden worden naar deze landen.

f. De christenen geestelijk en materieel ondersteunen in die landen van het Midden Oosten, die niet vrij hun geloof in Jezus Christus kunnen uitdragen.

g. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door alle het stichtingskapitaal, ontvangen bijdragen, subsidies, giften, donaties, legaten, erfstellingen, alsmede andere — baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet — zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van — degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, behoudens het bepaalde in artikel 9.

5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende - bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

7. Het bestuur kan personeel in dienst van de stichting aanstellen. Het bestuur stelt de —  bevoegdheden, salaris en overige arbeidsvoorwaarden van het personeel vast.

 

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is wel bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt,

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van - het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de — vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

Daarnaast wordt elk jaar nog een tweede vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit - wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder — nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste — formaliteiten.

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - ten — minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te —  behandelen onderwerpen.

6. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproeping geschiedt door een  langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het — adres van een bestuurslid dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien — de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige  bestuurder.

8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de — notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth