Jaarverslag 2019 Desertrose International

Het jaar 2019 is voorbij. De medewerkers, het bestuur en vele andere betrokkenen hebben hard gewerkt aan de realisatie van de missie van Desertrose International, opgericht bij notariële akte in 2013. Onze missie is, door voorbede en onderwijs, het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader. Dit doen we niet alleen, maar samen. Samen met vele andere christenen (individueel) of kerken en gemeenten (collectief).

In het Beleidsplan 2019-2020 is gekozen voor het trefwoord verdieping. De motivatie daarbij is dat door inhoudelijke verdieping van het werk en het sterker maken van de relaties met de achterban, de gemeenten en/of netwerken het positieve gevolgen zal hebben in de landen waar wij als Desertrose International op zijn gericht.

Als we terugkijken op het eerste jaar van ons Beleidsplan, 2019,  is er zeker verdieping geweest. Heeft dit positieve gevolgen gehad, of is dit zichtbaar in de landen? Is dit überhaupt meetbaar? Een goede vraag, niet gemakkelijk te beantwoorden.  Als er bijvoorbeeld tekenen van verzoening tussen Jood of Arabier zichtbaar worden, komt dat door het werk van Desertrose International? Komt dit door onze voorbede? Mogelijk. Wij geloven dat voorbede een krachtig wapen is om bijvoorbeeld verzoening te bereiken. Het is echter niet meetbaar, meer een geloofsverwachting, veronderstelling.

Dit weerhoudt ons niet om in het Jaarverslag 2019 puntsgewijs terug te kijken hoe we getracht hebben ons werk te verdiepen.

·      Netwerken

In 2019 hebben we met verschillende kerken of gemeenten en organisaties in Nederland contact gehad. Dit kan op lokaal niveau, of juist landelijk. Het zijn contacten in relatie tot het geven van seminars of spreekbeurten, het bezoeken van een conferentie of een themadag (informatievoorziening en relatieversterking), individuele afspraken voor onderlinge ontmoeting en afstemming, of meer werk-gerelateerd (kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we samen iets organiseren in de toekomst? Daadwerkelijk iets samen organiseren).

Speciale aandacht was er ook dit jaar voor het Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland. Een bezoek aan hun conferentie, een persoonlijk gesprek met hun contactpersoon, en afstemming met betrekking tot het optimaliseren van de ANBI-status).

De thuisgemeenten van onze medewerkers werden ook zo goed mogelijk geïnformeerd over het werk en/of betrokken.

Een nieuw initiatief, en daarmee een goed voorbeeld van ‘verdieping’ was in 2019 een landelijke gebedsdag met ruim 30 mensen. De onderlinge banden werden daardoor versterkt.

In de landen waar wij werkzaam zijn, is het hebben van netwerken onmisbaar. Desertrose International is een gebedsbediening, wat dienstbaar wil functioneren. Daarom zijn wij voortdurend gericht op kerken of gemeenten waar we mee kunnen samenwerken. In het vervolg van dit schrijven zal dat duidelijk naar voor komen.

·      Public Relations

Als kleine stichting kunnen wij ons niet een intensieve PR veroorloven. Het gevolg is dat wij een gericht PR hebben, waarbij het verzenden van verschillende gebedsmails de kern is. De gebedsmails bevatten gedurende het jaar informatie wat wij doen en hoe de achterban daarin (biddend en gevend) betrokken kan zijn.

Om een indruk te geven voor het bereik van de gebedsmails. De algemene gebedsmail van Desertrose gaat naar 200 adressen (de Engelstalige versie gaat naar 30 bidders). De specifieke gebedsmail, Baruch gaat naar 270 bidders of lezers. (De Engelstalige naar ongeveer 12 adressen). De gebedsmails worden vervolgens door verschillende bidders gestuurd naar gebedsgroepen en/of andere netwerken.

In 2019 zijn nieuwe flyers ontwikkeld. Een flyer over deelname aan gebedswandelingen en enkele flyers over cursussen die gegeven kunnen worden in een kerk of gemeente.

Het zijn vooral de medewerkers die bekendheid geven aan het werk. Binnen hun mogelijkheden dragen ook de bestuursleden hun steentje bij.

·      Website

In 2019 is de website, www.desertroseinternational, geheel vernieuwd. Naast een frissere layout, werd de inhoudelijke informatie geactualiseerd. Alles is nu toegankelijker. De website was al ‘ANBI-proof’, maar door verschillende verbeteringen is alles wat nodig is, gemakkelijker te vinden. 

·      Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is in 2019 onveranderd gebleven. Twee medewerkers zijn volledig werkzaam voor Desertrose International. Hoewel ze beiden hun eigen werkgebied hebben, is de onderlinge betrokkenheid en samenwerking zeer goed.

De medewerkers leven grotendeels van giften, bijdragen van kerkelijke gemeenten of door inkomsten uit spreekbeurten of cursussen. Deze geloofsstap is elk jaar weer nodig. Terugkijkend kunnen we niets anders zeggen, dat in alles is voorzien, zodat het werk, de reizen etc. als gepland kon worden uitgevoerd.

·      Fondswerving

Ook ten aanzien van Fondswerving bleef het beleid ongewijzigd. De benodigde inkomsten kwamen binnen. Toch is binnen het bestuur het besef dat we nogmaals scherp naar Fondswerving, in relatie met Public relations, gekeken moet worden. In een terugblik op 2019 werd geconstateerd dat het nu een aantal jaren gelijkwaardig is, maar een verbreding van inkomsten zeer wenselijk is. Voor 2020 werd daarom het doel gesteld om met een plan van aanpak te komen, waardoor er meer PR komt, en de fondsen evenredig toenemen.

·      Desertrose International in de Arabische wereld

In meerdere jaarverslagen is gesproken over het Gebedsproject in een Arabische stad in het Midden Oosten (Prayercover). Dit Gebedsproject, aangestuurd door onze medewerker, is de ruggengraat van ons werk aldaar. De vele kerken in deze stad worden in contact met elkaar gebracht en door verschillende initiatieven, zoals de jaarlijkse Gebedsconferentie of geregeld een voorgangersdiner te organiseren. Daardoor groeit de eenheid en de voorbede. Ook worden leden van de gemeenten door het onderwijs en mentoring van onze medewerker toegerust.

Al langer was het verlangen om dit Gebedsproject naar een andere stad (en emiraat) uit te breiden. In 2019 is dit concreet geworden. Onze medewerker is nauw betrokken bij de totstandkoming. De contactpersoon in deze stad wordt begeleidt door haar, ze geeft adviezen en stuurt daarmee indirect dit project aan.

Het is goed mogelijk dat dit het begin is van een grotere verspreiding van ons werk in de Arabische wereld.

Het bestuur van Desertrose International wordt zo volledig mogelijk geïnformeerd over het werk in de Arabische wereld. Tegelijk is het bestuur blij dat dit werk valt onder een Advisorsboard (een adviesraad van enkele voorgangers uit onderscheidende gemeenten). Dit is een geweldige ondersteuning voor onze medewerker ter plekke.

·      Desertrose International in Israël

Ook in het jaar 2019 is onze medewerker samen met zijn vrouw tweemaal naar Israël gereisd. Steeds voor een periode van 2,3 weken. De reizen hadden dezelfde intentie als in de voorgaande jaren. Allereerst om de bestaande contacten en samenwerking met enkele Huizen van Gebed te versterken. Ten tweede het speciale voorbedeproject, wat we als Desertrose hebben omarmd, uit te breiden. In de ontwikkeling van dit project was de stijgende lijn in 2019 zichtbaar, doordat meer mensen betrokken raakten in voorbede voor Israël.

Nog nadrukkelijker dan in eerdere jaren is contact gelegd met christenen in dit land om het voorbedewerk, de gebedswandelingen, een hechter fundament te geven.

·      Desertrose International in Nederland

Het werk van onze medewerker met betrekking tot Nederland is veelzijdig. Aan de ene kant voert hij veel praktische, administratieve taken uit welke bij een stichting horen. Ook het vertegenwoordigen van de stichting bij een andere organisatie valt onder zijn takenpakket.

Daarnaast geeft hij veel onderwijs. Dit tijdrovende werk behelst spreekbeurten in kerken, gemeenten, kringen. Meestal was dit in 2019 één dagdeel. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er geen cursussen. Wel is in één kring een try-out geweest van een nieuwe cursus.

Naast het onderwijs mobiliseert hij kerken, gemeenten, individuele christenen tot het doen van voorbede in het algemeen, voor Israël in het bijzonder. Een belangrijk middel is hierbij de gebedsmail. Voor elke gebedsmail is onderzoek, bijbels onderwijs, afstemming van gebedsthema’s en punten nodig, alvorens de mail kan worden verzonden. Ook de verwerking van vragen, reacties vraagt de nodige tijd.

In 2019 was een andere vorm van het mobiliseren van voorbede, de landelijke gebedsdag. Deze dag was zeer geslaagd en zal in 2020 worden herhaald.

Op lokaal niveau is de medewerker betrokken bij diverse gebedsinitiatieven in de eigen gemeente, of vanuit de gemeente met andere kerken samen.

Tenslotte, en dat is niet anders bij de medewerker in de Arabische wereld, is het zelf doen van voorbede. Desertrose International is een gebedsbediening. Het is belangrijk dat de medewerkers naast onderwijs over voorbede, mobiliseren van voorbede, zelf in de gelegenheid worden gesteld tot het in praktijk brengen van voorbede.

·      Het bestuur van Desertrose International

In 2019 is het bestuur van Desertrose International van 3 naar 4 personen gegaan. Onderling zijn verschillende taken behorende bij het voorzitterschap en/of secretaris herverdeeld. Het bestuur is tweemaal, conform de statuten, bijeen geweest.

In de tussenliggende maanden is er overleg per mail of andere sociale netwerken geweest. Zo kan men toezien op de uitvoering van het werk en het te voeren beleid.

Formeel werd in 2019 het Calamiteitenplan voor de medewerkers vastgesteld.

·      Overige teams Desertrose International

Op vrijwillige basis zijn er verschillende teams actief binnen Desertrose. Ook in 2019 hebben deze teams een belangrijke bijdrage geleverd aan ons werk.

De Adviesgroep komt niet als team bijeen, maar de medewerkers kunnen op leden van de Adviesgroep een beroep doen voor een persoonlijk gesprek. De Adviesgroep vinden wij belangrijk omdat zij zorg dragen voor het persoonlijk functioneren van de medewerkers. De gesprekken met de Adviesgroep zijn één op éen, en niet groepsgewijs. De medewerkers hebben in 2019 regelmatig van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Met name na een intensieve reis of verblijf, heeft dit een waardevolle functie.

Daarnaast hebben wij een Wachtersteam. De leden van dit team komen verschillende malen per jaar naar Haarlem (of op een locatie in de omgeving) voor gezamenlijke voorbede. Zoveel mogelijk zijn alle medewerkers daarbij aanwezig, maar ook bestuursleden of Adviesleden waren uitgenodigd (en of aanwezig). Dit versterkt de onderlinge band.

Tenslotte is er een Baruchteam. Ook in 2019 is dit team meerdere malen bijeen geweest als klankbord en inhoudelijke advisering voor de voorbede voor Israël en de gebedswandelingen. 

Desertrose International
Touching heaven, changing earth