Jaarverslag 2017 Desertrose International

Voor Desertrose International, opgericht bij notariële akte in september 2013, was 2017 een bijzonder goed jaar. Uitgangspunt voor 2017 was ‘vermenigvuldiging’, wat in lijn is met het Beleidsplan 2017-2018. We zijn van mening dat deze algemene doelstelling in 2017 is behaald. Meer kerken en christenen zijn gemobiliseerd om voorbede te doen voor Israël en de Arabische landen, op meer plaatsen is onderwijs gegeven.

In een aantal subdoelen willen we dit verder uitwerken.

  •        Netwerken 

Netwerken met verwante organisaties, kerkelijke gemeenten bleef een belangrijk aandachtspunt van ons. Soms gebeurde dit informeel en terloops, dan juist heel gericht: op uitnodiging om iets meer te vertellen over ons werk, of gekoppeld aan (de voorbereiding van) het thematische onderwijs wat we in diverse plaatsen in het land geven. Het aantal netwerkgesprekken op jaarbasis bleef relatief gelijk.

Speciale aandacht had voor ons het Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland, en het daarmee verbonden Huis van Gebed Rafaël Nederland. Dit kwam dit jaar vooral naar voren door het persoonlijke gesprek tussen de medewerkers van Desertrose en de afgevaardigde van het Bestuur van Rafaël Nederland.  

  •         Public Relations

Ervaring uit de voorgaande jaren leerde ons dat de gebedsmails welke wij versturen aan onze achterban (zie bij Desertrose in Nederland), onze beste vorm van Public Relations is. De achterban wordt door de gebedsmails intensief en actueel betrokken bij ons werk.

Om die reden namen wij het besluit om geen jaarlijkse nieuwsbrief van Desertrose te versturen aan organisaties, gemeenten en individuele personen (de achterban). In de praktijk bleek het geen nieuws meer te zijn wat wij dan versturen. De jaarlijkse nieuwsbrief hebben we bewerkt tot een informatiebrief, die verspreid wordt tijdens onderwijsmomenten.

Samen met een mooie flyer was dit een prachtig visitekaartje om het werk bekend te maken. Daar hebben we regelmatig gebruik van gemaakt.

Ook de bestuursleden hebben binnen hun mogelijkheden en netwerken regelmatig bekendheid gegeven aan het werk van Desertrose.

  •       Website

Sinds juni 2014 heeft Desertrose een eigen website onder de naam www.desertroseinternational.nl. De website voldoet aan alle normen die aan een ANBI worden gesteld. In 2017 zijn op deze site alleen een aantal noodzakelijke wijzigingen aangebracht, maar is het qua inhoud geheel vergelijkbaar met het jaar 2016. Het voornemen om in 2017 de website een nieuwe layout te geven en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn is nog niet gelukt. Dit is een speerpunt voor 2018.

  •         Personeelsbeleid

In 2017 werkten twee medewerkers het hele jaar volledig voor Desertrose. Zoals genoemd in het vorige jaarverslag geeft dit voor de uitvoering van het werk veel mogelijkheden, maar het vraagt ook om de nodige inkomsten. Medewerkers van Desertrose leven grotendeels van giften. Elk jaar is dit weer een geloofsstap. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we wederom verrast zijn door de betrokkenheid en vrijgevigheid van onze achterban, waardoor alle uitgaven, inclusief de reizen, betaald konden worden. Iets scherper gesteld: de inkomstenstroom nam toe. Over vermenigvuldiging gesproken.

  •         Fondswerving

In 2017 zijn wij verder gegaan met fondswerving door middel van onze presentaties en netwerkgesprekken, maar hebben we ook eenmaal een specifieke sponsormail naar onze achterban verstuurd voor financiële ondersteuning. Hier is enthousiast op gereageerd en heeft zeker bijgedragen aan de gewenste vermenigvuldiging.

Binnen het bestuur blijft men volledig bewust dat Fondswerving aandacht nodig heeft. Voortdurend kijken wij of een actief beleid ontwikkelt moet worden om meer gemeenten en particulieren financieel te betrekken bij dit werk, als aanvulling op de huidige giftenstroom.

Reizen naar de Arabische wereld

In 2017 verbleef één medewerker langere periodes in het Midden Oosten. Dat bleek gewenst te zijn om het werk ter plekke meer vorm te geven.

Het belangrijkste doel blijft het optimaliseren van het Gebedsproject (Prayer Cover) in een Arabische stad in het Midden Oosten. Dit project is een nauwe samenwerking met inmiddels meer dan 100 kerken in deze stad. (dat is een grote vermenigvuldiging in vergelijk met 2016).

Het optimaliseren vond plaats door het aanbrengen van een goede structuur, het geven van onderwijs, trainen en mentoren van leden van de kerken, en het daadwerkelijk aan de slag gaan met voorbede.

Ook dit jaar functioneerde daarvoor in het land een Advisorsboard (een adviesraad van een aantal voorgangers uit diverse gemeenten), wat een geweldige ondersteuning bleek voor onze medewerker ter plekke.

Door de intensiteit en de groei van het hier genoemde project zijn er wel diverse contacten gelegd om in diverse Arabische landen  een vergelijkbaar project op te zetten, maar ontbraken de middelen en tijd om concreet het invulling te geven. In het nieuwe Beleidsplan 2017-2018 is dit als een aandachtspunt genoemd en gestreefd wordt om in 2018 de volgende stap daartoe te zetten.

  •      Reizen naar Israël

De andere medewerker is in 2017 opnieuw samen met zijn vrouw tweemaal naar Israël gereisd. Steeds voor een periode van 3 weken. De reizen hadden dezelfde intentie als in de voorgaande jaren. Allereerst om de bestaande contacten en samenwerking met enkele Huizen van Gebed te versterken. Ten tweede het speciale voorbedeproject, wat we als Desertrose hebben omarmd, uit te breiden. In de ontwikkeling van dit project was in 2017 een stijgende lijn zichtbaar, doordat meer mensen betrokken raakten.

  •       Desertrose in Nederland

Een belangrijke doelstelling blijft om onderwijs in gemeenten, kerken en  groepen te geven. De medewerkers zijn in 2017 in meerdere plaatsen uitgenodigd om spreekbeurten te verzorgen. Ze hebben eveneens (profetische) gebedsavonden geleid. Eén medewerker was grotendeels van het jaar beschikbaar, de andere medewerker kon alleen tijdens korte verlofperiodes tussen de reizen in beperkte mate spreekbeurten verzorgen.

Wat onderwijs betreft was de vermenigvuldiging vooral zichtbaar doordat in meerdere plaatsen een cursus ‘Voorbede’ of een cursus &lsqu