Financieel jaarverslag 2017

   

 

 

 

31-12-2017

   

31-12-2016

   
       

euro

   

euro

   

ACTIVA

                 
                   

Vlottende activa

               

Vorderingen

   

0

   

0

   
         

0

   

0

 

Liquide middelen

               

Kas

     

0

   

0

   

Bank/spaarrekeningen

 

4.446

   

1.240

   
         

4.446

   

1.240

 
                   
                   
                   

Totaal                                          

   

4.446

   

1.240

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
       

31-12-2017

   

31-12-2016

   
       

euro

 

euro

 
                   

PASSIVA

                 
                   
                   

Eigen vermogen

               

Algemene reserve

   

1.240

   

1.657

   

Resultaat lopend boekjaar

 

3.206

   

-417

   
         

4.446

   

1.240

 
                   
                   
                   

Totaal

       

4.446

   

1.240

 
                   
                   
                   
                   
                   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

           
                   
       

2017

 

 

2016

 

 
       

euro

   

euro

   

BATEN

                 
                   

Giften project EPA

   

6.660

   

5.475

   

Ontvangen giften project Baruch

 

6.860

   

4.710

   

Giften algemeen

   

17

   

75

   

Bijdragen

     

7.430

   

3.954

   
                   
         

20.967

   

14.214

 
                   

LASTEN

                 
                   

Giften project EPA

   

6.115

   

5.470

   

Giften project Baruch

   

7.540

   

4.795

   

Personeelslasten

   

3.751

   

3.966

   

Kantoorlasten

   

0

   

31

   

Algemene lasten

   

338

   

350

   

Overige lasten

   

17

   

19

   
                   
         

17.761

   

14.631

 
                   

Resultaat boekjaar

     

3.206

   

-417