Beleidplan 2017-2018

Inleiding

Stichting Desertrose International werd in september 2013 bij notariële akte opgericht. Sinds die tijd werken de medewerkers van Desertrose, ondersteund door de bestuursleden en andere direct betrokkenen, actief en gericht om de visie en de missie te realiseren, zoals vastgelegd in de statuten. Om dit zo goed mogelijk uit te werken hebben de medewerkers bijna dagelijks werkoverleg, zijn er de bestuursvergaderingen en ondersteuning vanuit diverse teams.

Dit is het 3e beleidsplan, geschreven ter ondersteuning van het hele werk. In het eerste Beleidsplan 2014, lag de nadruk op het werken aan een goed fundament voor Desertrose. Nadat het fundament is gelegd, kozen we in het Beleidsplan 2015-2016 voor stabilisatie en groei. In het Jaarverslag 2016 blikken we daarop terug. Daar valt te lezen dat deze doelstelling is bereikt. In het Beleidsplan 2017-2018 willen we een vervolgstap zetten. Op alle gebieden willen we vermenigvuldiging zien. Daarom is het trefwoord: vermenigvuldiging.

Visie

Als stichting staan wij in de volle overtuiging achter de geformuleerde visie en missie en opnieuw verwachten we geen wijziging daarvan in de komende periode. In de periode van het Beleidsplan 2015-2016 is het aantal medewerkers gegroeid tot 2 fulltimers. Dat mag verwachting scheppen voor vermenigvuldiging van het werk. De begrotingen zijn daarvoor aangepast, maar om dit te bereiken is wel een actievere fondswerving nodig, hoe lastig ook voor een relatief kleine organisatie.

In  afzonderlijke onderdelen wordt één en ander bij Plannen en Middelen uitgewerkt.

Plannen

Personeelsbeleid

De medewerkers van Desertrose leven geheel van giften en dit vergt een specifieke ondersteuning. Nog nadrukkelijker dan in eerdere jaren, zal in het personeelsbeleid de komende jaren aandacht worden gegeven aan vragen als: hoe zit het met verzekeringen? Is er pensioenafdracht en opbouw? Wat gebeurt er bij een ziekte en of ongeluk? De eerste stappen zijn daarvoor in de bestuursvergaderingen en andere contacten al gezet. Een balans zal moeten worden gevonden tussen vertrouwen op Gods voorziening en/of de middelen daarvoor vrijzetten.

Reizen naar de Arabische wereld

Onze medewerker zal in de komende jaren een lang aaneengesloten periode van het jaar, conform haar visum, naar een Arabische stad gaan, om het Gebedsproject, opgezet met vele kerken en gemeenten te leiden en met een team ter plekke vorm te geven. Het Gebedsproject heeft een grote groei van deelnemende kerken en gemeenten doorgemaakt. Inmiddels al meer dan 80 kerken. Deze samenwerking is vooral zichtbaar in een jaarlijkse conferentie. Onze medewerker bereidt dit met een team ter plekke voor. De groei en het verlangen naar vermenigvuldiging vraagt om een sterkere focus. Hoe kan zij binnen haar gaven functioneren, en alleen dat doen waar zij geroepen voor is? Profetische voorbede en onderwijs, persoonlijke ministry, toerusting van voorbidders etc.. Om vermenigvuldiging te zien zal scherp moeten worden gekeken: welke praktische taken kunnen worden overgedragen? Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan overdracht van het schrijven van een maandelijkse gebedsbrief voor de kerken. Op termijn zal de tijd die vrijkomt en de nieuwe energie die dit geeft, kunnen resulteren in vermenigvuldiging van het Gebedsproject naar meerdere landen en steden.

Wel moeten we in ogenschouw nemen dat de situatie in de Arabische wereld sterk veranderd en ook in deze regio kan dat gevolgen hebben. Hoe worden kerken en gemeenten op deze veranderingen van vrijheid voorbereidt? En als zich dit voordoet, wat voor rol kan onze medewerker daarin spelen.

Reizen naar Israël

Onze medewerkers zullen ook in de komende beleidsperiode meerdere reizen voor minimaal 3 weken naar Israël gaan maken. Nu men fulltime beschikbaar is,  geeft dit meer mogelijkheden om langere tijd zich in het land toe te wijden aan het speciale voorbedeproject, en mee te werken aan enkele Huizen van Gebed. Steeds weer blijkt dat het werk in Israël, een dienstbaar karakter heeft: Hoe en wie kunnen we ondersteunen door voorbede?

Tegelijk willen we de voorbede in Israël vastere vorm geven. Het doel is om in het land een vast team van voorbidders samen te stellen. Dit zullen mensen moeten zijn die vast of langdurig in het land verblijven en de visie van ons werk volledig onderschrijven. Om deze vermenigvuldiging te zien zal een adviseur moeten worden gezocht in het land zelf.

Voorbede voor Israël en het Joodse volk beperkt zich niet tot binnen dit land. Indien nodig kunnen reizen naar andere landen gaan plaatsvinden. Eén land willen we nu al in het bijzonder noemen: België. Hoe kunnen we bidden daar voor het Joodse volk en christenen (ook vanuit Nederland) daartoe mobiliseren? De ontwikkeling hiervan krijg in deze beleidsperiode meer aandacht.

Desertrose in Nederland

Hoewel wij een internationale bediening zijn, is een belangrijke prioriteit van ons werk kerken en gemeenten in Nederland te mobiliseren voor, en het onderwijzen in voorbede. In het algemeen en in dienst van hun persoonlijk geestelijk leven van de kerk, maar ook specifieke voorbede voor Israël en het Midden Oosten.

Omdat één medewerker langdurig in het buitenland verblijft, zal deze taak vooral uitgevoerd kunnen worden door de medewerker die zich richt op het Joodse volk. Zijn doel voor de komende beleidsperiode is om in elke provincie van Nederland minimaal één cursus over Voorbede en één cursus over Bidden voor Israël te geven. Tegelijk werkt hij aan een aantal nieuwe cursussen.

In Nederland wordt deze medewerker ondersteund door een klein team van vrijwilligers, die de visie delen. Eens per kwartaal komt dit team samen om hem feedback te geven, te adviseren en het werk op te bouwen. Dit team is gestart aan het begin van deze beleidsperiode en zal verder opgebouwd moeten worden.

Passend binnen de visie zal deze medewerker ook deelnemen aan meerdere gebedsactiviteiten in het land, regio of gemeente.

Netwerken

We zijn in 2014 gestart met ons nader bekend maken aan verschillende kerken of gemeenten, evenals aan organisaties die nauw verwant met onze doelstelling zijn. Hier willen we mee doorgaan en staan open voor samenwerking met of het dienen van kerken of gemeenten uit allerlei denominaties. Bijzondere aandacht willen we blijven besteden aan het Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland en het Huis van Gebed Rafaël Nederland.

Het netwerken is niet enkel van belang in Nederland. Ook in de landen waarin we actief zijn, zoeken we voortdurend contact met kerken of organisaties. Wij willen niet als zelfstandige organisatie opereren, maar alleen in samenwerking met anderen, waarbij we ons eigen karakter behouden.

Middelen

Financiën

Zoals uit  het financiële verslag van het boekjaar 2016 valt te lezen valt is het saldo positief afgesloten. De stichting heeft geen noemenswaardige reserves en de prognose is dat dit in de komende jaren identiek zal blijven. Wel zullen de inkomsten en uitgaven naar verwachting evenredig stijgen en in evenwicht blijven. Een stijging van de inkomsten is noodzakelijk, gezien het feit dat een tweede medewerker fulltime voor de stichting werkt, op vrijwillige basis.

Desertrose heeft twee hoofdprojecten. Eén medewerker werkt voor het Project Prayer Cover ten behoeve van de Arabische wereld. De andere medewerkers werken voor het Project Baruch. Dit is ten behoeve van het Joodse volk, Israël. Om beide projecten levensvatbaar te houden zal een  grotere giftenstroom nodig zijn.

De stichting heeft geen gebouwen of andere (on)roerende goederen in bezit. De overheadskosten zijn en zullen relatief laag blijven.

Fondswerving

In de Fondswerving zijn we tot dusver zeer terughoudend geweest. We zijn een kleine organisatie, met beperkte middelen. Dit limiteert ons in de wijze waarop we fondsen werven. Belangrijk is vooral het onderhouden van de bestaande contacten met kerken of gemeenten en particuliere gevers. Bij het geven van onderwijs, zullen we zoveel mogelijk aanwezig zijn met een informatiestand om nieuwe giftgevers te rekruteren.

Om vermenigvuldiging te zien in de inkomsten, moet fondswerving in deze beleidsperiode meer en ruime aandacht krijgen, zowel van de medewerkers als het bestuur. De financiële basis van Desertrose en de medewerkers is stabiel, maar smal. Een steviger fundament is nodig. Ons doel is om een nieuwe bestuurslid te benaderen, die op dit terrein de nodige ervaring heeft en een belangrijke bijdrage kan leveren.

Public relations

Onderdeel van Fondswerving is Public Relations. We hebben inmiddels een website, sturen jaarlijks een nieuwsbrief aan de achterban. Ook ontvangen geïnteresseerden een Nederlandstalige of Engelstalige gebedsmail. In onze doelstelling willen scherp blijven kijken hoe we de achter achterban op nieuwe manieren van de juiste informatie kunnen voorzien. Dit kan door het gebruik maken van Sociale Media, maar andere mogelijkheid is om met een informatiestand op een conferentie of (landelijke) gebedsdag te staan. Als de tijd en financiële ruimte dit toelaat, willen we hier gebruik van maken.

Een doelstelling die we in ieder geval willen stellen is de website een nieuwe layout te geven, maar ook functioneler in te zetten, zodat dit uitnodigend zal zijn om deze te bezoeken. Daarmee wordt de relatie met een (nieuwe) achterban versterkt.